Amdanom

Mae Tŷ Aberdafen ar yr Avenue ym Machynys, Sir Gâr, filltir o ganol tref Llanelli; mae yna gyfleuster hamdden mawr gerllaw, ynghyd â siopau, meddyg teulu a deintyddfeydd, ac mae trafnidiaeth gyhoeddus yn golygu y gall defnyddwyr y gwasanaeth adsefydlu yn y gymuned yn hawdd. Yn Nhŷ Aberdafen, ceir 24 o welyau, ac mae 18 o’r ystafelloedd yn y brif ganolfan yn rhai en-suite. Hefyd, mae yna ddau fflat byw’n annibynnol yn y Ganolfan, a phedwar rhandy hunangynhaliol wedi’u dodrefnu’n llawn.

Beth mae’r ganolfan yn ei wneud ac i bwy?

Mae Canolfan BIRT ar gyfer Cymru yn cynnig pob math o opsiynau asesu ac adsefydlu o ansawdd uchel i bobl ag anghenion seicolegol a chorfforol cymhleth yn dilyn anaf i’r ymennydd.

Mae’r rhain yn cynnwys:

  • gwasanaeth asesu ac adsefydlu dwys i unigolion sydd yn gallu cael eu rhyddhau i fynd adref neu i leoliad byw â chymorth yn y gymuned
  • opsiynau pontio lle gall pobl wneud y gorau o’u sgiliau byw’n annibynnol a’u sgiliau cymdeithasol cyn dychwelyd i leoliad â llai o gymorth
  • adsefydlu parhaus i’r rheini sydd wedi cwblhau adsefydlu dwys ac sydd angen sicrhau eu cynnydd cyn symud i’r gymuned a/neu’r rheini ag anghenion tymor hwy

Yn ogystal ag anaf i’r ymennydd, neu oherwydd hyn, efallai y bydd gan unigolion broblemau gwybyddol, corfforol a/neu emosiynol difrifol, a allai gynnwys:

  • Ymddygiad ymosodol llafar a chorfforo
  • Nam ar y gallu i gymdeithasu
  • Ymddygiad heb ataliad
  • Symptomau niwroseiciatryddol
  • Ein nod yw galluogi defnyddwyr y gwasanaeth i fod mor annibynnol â phosibl, datblygu y bywyd y maen nhw’n ei ddewis a chyfrannu at y gymuned ehangach.
Llanelli Dual Language Welsh thumbnail image

Adolygiad Blynyddol 2014

Lawrlwythwch ein llyfryn diweddaraf yma