Astudiaeth achos o Dŷ Aberdafen yn dangos adsefydlu tymor byr cyn trosglwyddo i leoliad gofal preswyl

Cafodd Amir ei dderbyn i Dŷ Aberdafen am gyfnod byr o adsefydlu ym mis Mai 2015. Y targed hirdymor oedd iddo fyw mewn cyfleuster preswyl anarbenigol yn agos at ei deulu yng Nghymru. Cafodd Amir anaf i’w ymennydd yn 2004, ac roedd yn byw mewn cartref preswyl anaf i’r ymennydd yn yr Alban tan yn ddiweddar, pan benderfynodd y teulu ddychwelyd i Gymru.

Roedd ymddygiad ymosodol Amir ynghylch gofal personol yn golygu nad oedd llawer o gartrefi preswyl yn credu eu bod yn gallu cynnig gofal a chymorth priodol. Mae ganddo namau gwybyddol difrifol sy’n effeithio ar gof, synnwyr cyfeiriad, mewnwelediad, talu sylw a blinder. Roedd gan Amir broblemau o ran gwlychu a baeddu ei hun ac roedd angen cymorth arno gyda phob math o ofal personol a gweithgareddau dyddiol.

Asesodd tîm Tŷ Aberdafen y ffactorau oedd yn effeithio ar gyfranogiad Amir, gan osod targedau adsefydlu er mwyn:

 • lleihau’r risg i Amir ac eraill, gan gynnwys gwella symudedd
 • galluogi newidiadau ymddygiad, yn enwedig ynghylch gofal personol
 • gwella cymhelliant a chyfranogiad Amir mewn cyfleoedd cymdeithasol, gan gynnwys ei alluogi i arfer ei ffydd

Roedd cyfnod Amir yn Nhŷ Aberdafen yn llwyddiannus o ran cynnydd ynghylch ymddygiad, lles corfforol a seicolegol a gwireddu ei botensial i’w baratoi i symud i leoliad gofal preswyl. Ar ôl saith mis, cafodd Mohammed ei ryddhau i ofal cartref yn agos at ei deulu, sy’n hanfodol iddynt gan fod ei wraig yn wael ei hiechyd. Mae angen cymorth weithredol ar Amir o hyd i weithio tuag at ei dargedau, felly gwnaeth Tŷ Aberdafen adroddiad rhyddhau gydag argymhellion am dechnegau a fyddai’n helpu Amir yn ei leoliad newydd.

Isod mae crynodeb o’r canlyniadau a’r adsefydlu a wnaeth y tîm yn Nhŷ Aberdafen.

*newidiwyd yr enw fel nad oes modd adnabod yr unigolyn

Canlyniad

 • Llawer llai o ymddygiadau heriol ynghylch gofal personol dros y cyfnod

Adsefydliad

 • Cynllun gofal personol manwl i roi sicrwydd i Amir a lleihau pryderon ynghylch gofal personol, yn ogystal â gwella ei hylendid personol a lleihau’r risg o haint.
 • Hyfforddiant ymataliaeth drwy negeseuon cadarnhaol cyson pan fyddai Amir yn dweud bod angen iddo fynd i’r tŷ bach.

 • Gwella’i hyder yn sefyll a gwella ei ffitrwydd cyffredinol, i’w helpu i drosglwyddo. Ers ei dderbyn, mae wedi symud o drefn drosglwyddo hirfaith ac anghyson, yn aml yn gofyn am ddefnyddio ‘maxi-hoist’, i fod yn defnyddio’r teclyn codi sefyll.
 • Gwaith sefydlogrwydd corfforol – roedd Amir yn pryderu ynghylch cwymp, felly nid oedd yn gorfforol hyderus, yn wan ac yn ansefydlog yn gorfforol, ac yn ymddwyn mewn ffyrdd heriol. Roedd angen cyfuniad o anogaeth strwythuredig, amynedd a chysondeb i’w helpu i oresgyn hyn, yn enwedig o ran ei helpu i drosglwyddo.
 • Mwy o gyfleoedd am fynediad cymdeithasol (gan gynnwys galluogi Amir i arfer ei ffydd)
 • Cefnogodd ac anogodd Tŷ Aberdafen Amir i:
  • cymryd rhan mewn grwpiau (e.e. grwpiau crefft, pobi a cherddoriaeth)
  • cymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol e.e. cyfarfodydd cymdeithasol Headway.
 • Mwy o hyder a hwyliau gwell
 • Mae amgylchedd strwythuredig a therapiwtig Tŷ Aberdafen, gyda chanllawiau adsefydlu cyson, wedi gwella cymhelliant Amir, ac wedi hynny ymgysylltu mewn adsefydlu yn well. fynd i’r mosg lleol. Hefyd, trefnwyd ymweliadau gan Imam lleol