James*

Astudiaeth achos yn dangos asesu ac adsefydlu parhaus ar gyfer anghenion tymor hwy

Yn 2013, dioddefodd James ataliad cardiaidd ac anaf hypocsig i’r ymennydd o ganlyniad. Cafodd James ei atgyfeirio i Dŷ Aberdafen o ward adsefydlu acìwt mewn ysbyty cymunedol lleol, lle bu anawsterau o ran ymdopi ag anghenion gwybyddol a chorfforol cymhleth James.

Yn yr ysbyty, roedd James yn anesmwyth, yn orsensitif i boen, sŵn a goleuadau, yn dioddef o ddiffyg golwg ac epilepsi difrifol. Wedi i James gael ei dderbyn i Dŷ Aberdafen, dangosodd James brosesu araf a dyfalbarhad llafar (ailadrodd gair neu ymadrodd penodol). Roedd ei anawsterau’n golygu nad oedd yn gallu cyfleu ei anghenion sylfaenol na chymryd rhan mewn sefyllfaoedd cymdeithasol.

Gwnaeth y tîm yn Nhŷ Aberdafen asesiad llawn o namau gwybyddol, golwg a chorfforol James, a lywiodd y cynllun adsefydlu arbenigol penodol. Roedd yn amlwg y byddai asesiadau ffurfiol yn anodd oherwydd y namau hyn, felly cafodd targedau adsefydlu eu gosod er mwyn:
• ei alluogi i gymryd rhan yn y broses asesu gymaint â phosibl
• lleihau’r risg i James ac eraill, yn enwedig ynghylch gofal personol a hylendid
• galluogi newidiaadau ymddygiad a lleihau gorbryder, gan wella cymhelliant o ganlyniad a chynyddu cyfranogiad James mewn adsefydlu

Mae cyfnod James yn Nhŷ Aberdafen wedi bod yn llwyddiannus hyd yn hyn gan fod asesiad llawn wedi cael ei wneud o’i anghenion adsefydlu. Mae rhaglen wedi cael ei gosod i wella canlyniadau ymgysylltiad ac adsefydlu. Mae James bellach wedi ymgartrefu yn Nhŷ Aberdafen, lle mae’r tîm yn parhau i weithio gydag ef i weithio tuag at fod yn fwy annibynnol. Mae’n cael cefnogaeth reolaidd i fynd i’r theatr, cyngherddau a digwyddiadau cerdd, ac ym mis Rhagfyr 2015 fe’i helpwyd i fynd i ŵyl roc. Rhwng cyngherddau, mae James yn mwynhau gwrando ar gerddoriaeth roc ar ei dabled.

Isod mae crynodeb o’r canlyniadau a’r adsefydlu gan dîm Tŷ Aberdafen.

Canlyniad

  • Gwella lefelau ymgysylltu yn sylweddol a dechrau cymryd rhan mewn gweithgareddau, gan arwain at wella symudedd (y gallu i symud o un lle i’r llall i gwblhau gweithgaredd neu dasg).

Adsefydliad

  • Adolygodd y Niwroseiciatrydd Ymgynghorol feddyginiaeth James i fynd i’r afael ag anghysondeb o ran lladd poen, oedd yn rhwystr rhag ymgysylltu
  • Dadansoddwyd patrwm cwsg James a lluniwyd amserlen dydd oedd yn annog gweithgarwch corfforol yn y dydd i hyrwyddo gorffwys gyda’r nos.
  • Wedi i allu James i ymgysylltu gynyddu, dechreuodd gymryd rhan mewn gweithgareddau a gafodd effaith gadarnhaol ar ei symudedd.
  • Gostyngiad mewn lefelau gorbryder ynghylch gofal personol
  • Roedd gwelliant yn ymataliaeth James yn ystod y dydd, ac roedd gostyngiad mewn risg haint mewn llid croen
  • ull cyson mewn gofal personol, oedd yn golygu bod James yn gwybod beth oedd y drefn ddyddiol, ac felly’n llai anghyffyrddus.
  • Cafodd rhaglen ei gosod i annog James i ofyn am gymorth gyda gofal personol. Roedd hyn, ynghyd â rhaglen ar gyfer mynd i’r tŷ bach, yn gwneud iddo deimlo’n llai pryderus.
  • Roedd hwyliau gwell a mwy o gymdeithasu gydag eraill yn golygu bod James yn gallu magu perthynas o’r newydd gyda’i frawd, sy’n ymweld â Thŷ Aberdafen yn rheolaidd.
  • Drwy drefn reolaidd, gyda chymorth dull niwroymddygiadol o adsefydlu, helpwyd i wneud James yn llai pryderus, sydd wedi arwain at gymdeithasu’n well, a hwyliau gwell o ganlyniad.

*newidiwyd yr enw fel nad oes modd adnabod yr unigolyn