Astudiaeth achos o Dŷ Aberdafen yn dangos yr enillion sy’n bosibl drwy adsefydlu dwys nifer o flynyddoedd ar ôl anaf i’r ymennydd, gan gynnwys enghraifft o ymyrraeth ar sail gweithgaredd penodol

Derbyniwyd Matthew i Dŷ Aberdafen ym mis Ebrill 2014. Cafodd anaf i’r ymennydd yn 2010 mewn damwain beic modur. Yn ogystal â’r anaf i’r ymennydd, cafodd Matthew nifer o anafiadau corfforol, gwendidau a gwingiadau yn ei freichiau a’i goesau. Roedd Matthew yn affasig (yn golygu bod ganddo broblemau’n defnyddio iaith yn gywir) ac yn methu llyncu bwyd a diod. Roedd ganddo sawl nam gwybyddol a phroblemau ymddygiad.

service user and support worker in Ty Aberdafen

Lluniodd tîm Tŷ Aberdafen raglen adsefydlu amlddisgyblaeth i fynd i’r afael â’r problemau hyn. Roedd y rhaglen yn cynnwys therapi niwroymddygiadol, therapi iaith a lleferydd a ffisiotherapi. Hefyd, mae tîm Tŷ Aberdafen wedi bod yn helpu Matthew i fynd i sesiynau eistedd-sgïo arbenigol ar y llethr sgïo lleol gyda’r grŵp sgïo i bobl anabl, Ski4allWales (@ski4allwales).

Ychwanegwyd y sesiynau sgïo wythnosol at raglen Matthew i’w helpu i gymhathu â’r gymuned a dod yn fwy annibynnol, a hefyd:

 • Rhoi mwy o gyfleoedd iddo gymryd rhan mewn gweithgaredd cymdeithasol a fyddai o ddiddordeb i Matthew ac yn ei ysgogi
 • Gwella cymhelliant – yn enwedig drwy ddod o hyd i weithgareddau a fyddai’n gweddu awch Matthew am gyflymder heb ei beryglu
 • Gwaith ar sefydlogrwydd a chryfder y craidd

Isod mae enghreifftiau o sut mae sesiynau sgïo Matthew yn cyfrannu at feysydd allweddol yn ei raglen adsefydlu ehangach:

Maes allweddol

 • Sefydlogrwydd y craidd, rheoli’r pen a chydbwysedd

Sut mae eistedd-sgïo yn cyfrannu at hyn

 • Caiff Matthew ei annog i bwyso i un ochr a rheoli ei ben wrth i’r hyfforddwr eu tywydd i lawr y llethr.

 • Wrth i’r sesiynau fynd yn eu blaen, mae’n amlwg bod Matthew yn dod i arfer â’r tympiau ar y llethr, ac mae’n gweithio’n galed i gadw rheolaeth ar ei ben a’i gorff.

 • Ymdopi â rhwystredigaeth a hwyliau gwell
 • Drwy fynd bob wythnos, mae gan Matthew ffordd reolaidd a diogel o gyflawni ei awch am gyflymder.

 • Mae Matthew yn edrych ymlaen at y sesiynau ac mae hyn yn helpu ei gymhelliant.

 • Hefyd, mae’r endorffinau sy’n cael eu rhyddhau yn ystod y gweithgaredd yn helpu i godi hwyliau Matthew a’i wneud yn llai rhwystredig.

 • Ffordd iddo gymdeithasu â’i gyfoedion a’i deulu
 • Mae’r sesiynau sgïo yn gyfle i Matthew gymdeithasu â chylch cymdeithasol ehangach, gan gymysgu â sgiwyr eraill yn sesiynau grŵp Ski4allWales.

Mae Matthew yn parhau i fynd i’r sesiynau sgïo bob wythnos. Yn y dyfodol, y bwriad yw gwahodd mab ifanc Matthew er mwyn iddynt fwynhau’r gweithgaredd gyda’i gilydd. Mae Matthew yn parhau i weithio gyda thîm Tŷ Aberdafen tuag at y nod hirdymor o fyw’n annibynnol, gweld ei deulu’n rheolaidd a chymdeithasu â phobl.