Tom*

Astudiaeth achos o Dŷ Aberdafen, yn dangos niwroadsefydlu dwys tymor byr

Derbyniwyd Tom i Dŷ Aberdafen ar 12 Tachwedd 2015 o ysbyty cyffredinol am gyfnod o adsefydlu dwys. Dioddefodd Tom strôc rhydweli serebral canolog dde ym mis Mawrth 2015 a’i gadawodd â gwendid ar ei ochr chwith, tyndra cyhyrol cynyddol (yn achosi stiffrwydd a gwingo yn ei freichiau a’i goesau), poen thalamig, gorsensitifrwydd a nam canfyddiadol.

Aseswyd Tom gan y therapyddion clinigol yn Nhŷ Aberdafen a nodwyd ei fod yn dioddef hwyliau is, cymhelliant anwadal a namau gwybyddol, gan gynnwys anawsterau o ran cychwyn a phrosesu. Roedd yn ddryslyd ac yn dioddef problemau sylweddol o ran symud a chadw cydbwysedd. Roedd angen cadair olwyn arno ac nid oedd yn gallu sefyll heb gymorth. Hefyd, roedd Tom yn dangos diffyg dealltwriaeth o’r anaf i’w ymennydd a’i anghenion adsefydlu.

Wrth ei dderbyn, cafodd Tom ei asesu gan dîm Tŷ Aberdafen, gan osod targedau adsefydlu er mwyn:

 • lleihau risgiau iechyd hirdymor i Tom (gan gynnwys sut mae’n ymdopi â diabetes)
 • galluogi newid mewn ymddygiad a gwella dealltwriaeth Tom o’r anaf i’w ymennydd
 • gwneud Tom yn fwy annibynnol a’i alluogi i symud yn well er mwyn iddo allu bod yn fwy annibynnol
 • cynyddu ei annibyniaeth drwy ofal personol
 • ymchwilio i’r opsiynau i Tom pan fyddai’n gadael y ganolfan

Isod mae crynodeb o’r canlyniadau a’r adsefydlu gan y tîm yn Nhŷ Aberdafen.

*newidiwyd yr enw fel nad oes modd adnabod yr unigolyn

Canlyniad

 • Cynyddu annibyniaeth mewn perthynas â gofal personol. Er bod angen rhywfaint o gymorth arno o hyd, mae hyn yn llawer llai nag o’r blaen ac mae Tom bellach yn fwy hyderus ac annibynnol yn paratoi bwyd a diodydd poeth, gwisgo a chael cawod.

Adsefydliad

 • Roedd Tom yn aros mewn fflat mewnol yn Nhŷ Aberdafen, lle cafodd ei helpu i gymryd rhan mewn tasgau bob dydd fel gofal personol, paratoi bwyd a gwneud diodydd poeth.
 • Defnyddio’i ddwy law yn well a chryfhau ei ochr chwith, yn enwedig wrth sefyll.
 • Yn sgil yr anaf i ymennydd Tom, bu’n rhaid iddo addasu ei symudiadau oherwydd y cyfyngiadau o ran symud ei freichiau – roedd hyn yn effeithio’n arbennig ar ei ochr chwith.
 • Drwy ailadrodd tasgau, ffisiotherapi a chymorth ac anogaeth gyson gan staff, enillodd Tom yr hyder, y sgiliau a’r cryfder i allu defnyddio’i ddwy law ar gyfer tasgau
 • Gwella symudedd – nid yw Tom bellach yn gwbl ddibynnol ar gadair olwyn a gall sefyll a cherdded â chymorth ffon dair coes
 • Cyfraniad gan ffisiotherapi ynghyd â gwaith cymhelliant - mae hyn yn cynnwys ymweliadau cartref graddol i Tom dreulio amser gyda’i deulu: rheswm mawr dros ei gymhelliant.
 • Llai o risg i Tom mewn perthynas â’i ddiabetes
 • Goruchwyliodd Pennaeth Gofal Tŷ Aberdafen waith gan nyrsys lleol i fonitro lefel siwgr yn y gwaed. Hefyd, lluniodd y tîm gynllun bwyd i Tom, gan weithio gydag ef a’i deulu ynghylch maeth a lleihau faint o siwgr y mae’n ei fwyta.
 • Ymweliadau cartref – roedd Tom yn gallu treulio amser gartref gyda’i deulu Ddydd Nadolig i weld ei blant yn agor eu hanrhegion.
 • Ymweliadau cartref graddol i ddod dros y rhwystrau i Tom o ran cyflawni’r nod o dreulio amser gartref, a chael gadael y ganolfan yn y pen draw.