Gwybodaeth i Ddefnyddwyr y Gwasanaeth a'u Teuluoedd

Mae’r wybodaeth ar y dudalen hon i deuluoedd, gofalwyr a ffrindiau defnyddwyr y gwasanaeth yn Nhŷ Aberdafen. Bydd yn rhoi syniad i chi o waith BIRT, ynghyd â throsolwg o’r broses asesu ac adsefydlu. Ein nod yn BIRT yw tywys defnyddwyr y gwasanaeth drwy’r broses gyfan o adsefydlu, ynghyd â chynnig cymorth, addysg a chefnogaeth barhaus i deuluoedd, gofalwyr a ffrindiau. Rydym yn annog teuluoedd i gyfrannu at y broses adsefydlu, ac rydym yn annog cyfnodau gartref lle bynnag y bo’n bosibl.

Os hoffech ragor o wybodaeth, mae llu o ddeunyddiau darllen ar gael sy’n cynnig gwybodaeth ddefnyddiol i’r rheini sy’n dioddef trawma corfforol ac emosiynol wedi anaf i’r ymennydd, yn ogystal â chymorth ac arweiniad i deuluoedd, ffrindiau ac anwyliaid.

Continwwm

Ledled y wlad, mae BIRT yn cynnig continwwm o wasanaethau ar gyfer pobl ag anaf i'w hymennydd, gan gynnwys adsefydlu, asesu ac adfer yn dilyn triniaeth ysbyty acíwt, adsefydlu parhaus a gwasanaethau cymorth yn y gymuned. Bydd hyd y lleoliadau yn amrywio, yn dibynnu ar anghenion defnyddiwr y gwasanaeth a'r adsefydlu sy'n bosibl.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth

service user and support worker in Ty Aberdafen

Asesu

Ar ôl derbyn defnyddiwr gwasanaeth i Ganolfan BIRT ar gyfer Cymru, mae’n cynnal asesiad niwroymddygiadol manwl i benderfynu ar y potensial ar gyfer dychwelyd i gymdeithas a bod yn fwy annibynnol. Mae hyn yn cynnwys asesiadau o sgiliau gwybyddol, natur ac amlder unrhyw ymddygiad heriol a gallu’r defnyddiwr i ymgysylltu â’r gymuned a chwblhau tasgau bob dydd.

Ar ddiwedd y cyfnod asesu, cynhelir cyfarfod lle y mae’r teulu, noddwyr ac unrhyw un arall yn ymuno â’r tîm i drafod y canlyniadau. Bydd hyn yn galluogi’r tîm i drafod unrhyw rwystrau rhag gwella a chysylltu’r rhain â chwrs o adsefydlu a chymorth, gan ystyried dyheadau’r defnyddiwr ac aelodau’r teulu.

Adsefydlu

Os bydd cwrs adsefydlu ffurfiol yn cael ei argymell, bydd y defnyddiwr yn cychwyn rhaglen driniaeth unigol. Mae hyn yn cynnwys sesiynau dysgu a therapiwtig, sgiliau personol, cymdeithasol a domestig, amser hamdden gyda thywysydd, mynediad i’r gymuned, rheoli ymddygiad a hyfforddiant a chymorth galwedigaethol. Mae defnyddwyr y gwasanaeth yn cyfrannu at adolygu eu cynnydd yn erbyn canlyniadau y cytunwyd arnynt ymlaen llaw.

Mae hyd y lleoliad preswyl yn amrywio yn ôl anghenion yr unigolyn, ac mae llawer o’n defnyddwyr yn symud ymlaen i fyw mewn lleoliad mwy annibynnol â chymorth yn y gymuned.

Arfer Clinigol a'r Tîm Clinigol

Mae tîm clinigol Tŷ Aberdafen yn cynnwys gweithwyr proffesiynol o wahanol ddisgyblaethau, sydd oll yn cael eu cydnabod yn eu meysydd fel arbenigwyr yn y gwaith o ymdrin ag anaf i’r ymennydd. Caiff y tîm ei arwain gan niwroseicolegydd clinigol ymgynghorol ac mae’n cynnwys seicolegwyr clinigol, therapydd iaith a lleferydd, ffisiotherapyddion, therapyddion galwedigaethol a gweithwyr cymorth adsefydlu.

Mae arferion clinigol yn seiliedig ar waith niwroymddygiadol ac maent yn canolbwyntio ar gyfuniad o ymryiadau cymdeithasol ac ymddygiadol i helpu i adfer annibyniaeth. Mae pwyslais y gwaith asesu ar arsylwi ymddygiad a sgiliau mewn sefyllfaoedd a thasgau bob dydd mewn ffordd systemig a strwythuredig.

Caiff llywodraethu clinigol ei hyrwyddo drwy Weithrediaeth Glinigol BIRT, sef fforwm cenedlaethol sy’n cynnwys niwroseicolegwyr clinigol ymgynghorol o holl wasanaethau BIRT. Dan arweiniad Dr Sue Copstick, mae’r Weithrediaeth Glinigol yn ymrwymedig i hyrwydd llywodraethu clinigol, hyfforddiant ac ymchwil, yn ogystal â datblygu ac adolygu polisïau a gweithdrefnau clinigol.