Croeso i Tŷ Aberdafen

Wedi ei leoli yn Llanelli, mae Tŷ Aberdafen yn cynnig dewis o opsiynau hyblyg ym maes gofal arbenigol, a chefnogaeth i bobl sydd wedi dioddef anaf i’r ymennydd ac sydd gan anghenion cymhleth. Mae’n rhan o’r gwasanaethau gaiff eu darparu ym mhob cwr o’r DU gan yr Ymddiriedolaeth Adferiad Anaf i’r Ymennydd (BIRT).

Mae‘r opsiynau o ran cefnogaeth gan Tŷ Aberdafen yn cynnwys: gofal a chefnogaeth dydd, paratoi i fynd adref, gofal a chefnogaeth hir-dymor ag ospiynau byw yn annibynnol. Ein nod yw galluogi defnyddwyr gwasanaeth i fyw mor annibynnol ac sydd yn bosib gan ddatblygu eu bywydau a chyfranogi i’r gymuned ehangach.

Mae pawb sydd yn defnyddio’r gwasanaethau yn derbyn rhaglen wedi ei theilwrio ar gyfer yr unigolyn ac mae pob un yn chwarae ei ran wrth greu ei nodau personol. Gall y rhaglen gynnwys sesiynau addysgiadol a therapiwtig, sgiliau personol, cymdeithasol a domestig, arweiniad ar amser hamdden, rheoli ymddygiad, mynediad i’r gymuned a chefnogaeth/hyfforddiant galwedigaethol. Mae’r defnyddwyr yn chwarae rhan weithredol wrth adolygu eu datblygiad yng nghyd destun canlyniadau cytunedig.

Hanes Tŷ Aberdafen

Pwy yr ydym yn eu cefnogi a sut

Rydym yn cynnig opsiynau hyblyg o ofal a chefnogaeth arbenigol ar gyfer pobl sydd wedi dioddef anaf i’r ymennydd ac sydd gan anghenion cymhleth. Gall yr unigolion yr ydym yn eu cefnogi ddioddef problemau gwybyddol, corfforol ac /neu emosiynol all gynnwys:

  • Trais llafar neu gorfforol
  • Gweithrediadau cymdeithasol diffygiol
  • Ymddygiad Anymataliol
  • Symptomau niwroseiciatrig

Mae’r opsiynau cefnogaeth yn cynnwys:

  • Gwasanaeth o’r radd flaenaf a gwarant o ofal rhagorol
  • Tîm arbenigol wedi ei hyfforddi mewn adferiad anaf i’r ymennydd
  • Amgylchedd newydd a modern
  • Ystod llawn o weithgareddau trwy gydol yr wythnos, gaiff eu harwain gan ein Cydlynydd Gweithgareddau a Therapydd Galwedigaethol
  • Trosolwg clinigol gan Arbenigwr Niwroseicolegol
  • Llawlyfr Gweithgareddau i fynd adref

Cyfleusterau

Mae canolfan BIRT yng Nghymru wedi ei lleoli llai na 10 milltir o Gyffordd 38 yr M4, a chwarter milltir o ganol tref Llanelli ble ceir nifer o adnoddau gwahanol yn cynnwys siopau, swyddfa post, meddygfa a deintyddfa. Mae yna ganolfan hamdden fawr gerllaw sydd yn cynnwys pwll nofio, bowlio dan do a chae pêl droed.

Mae gan y ganolfan 24 o welyau, ac mae gan 18 o’r rhain eu hystafelloedd ymolchi ei hunain yn y brif ganolfan. Mae yna hefyd ddwy fflat ar gyfer byw yn annibynnol a phedair fflat gyflawn wedi eu dodrefnu.

Tŷ Aberdafen yw adeilad mwyaf amgylcheddol garedig BIRT hyd yn hyn ac mae’n cynnwys y nodweddion technolegol a chreadigol diweddaraf. Fe wnaeth y gwasanaeth ddefnyddio adnoddau wedi eu hail gylchu, technoleg arbed ynni ac adnoddau ynni effeithiol wrth adeiladu’r ganolfan er mwyn cyrraedd y safon BREEM Gwych angenrheidiol.

Canlyniadau

Yn 2012, cafodd Gareth drawiad ar y galon ac o’r herwydd cafodd wedyn anaf hypocsig i’r ymennydd. Ar ôl treulio cyfnodau mewn llond llaw o ysbytai, symudodd Gareth i Tŷ Aberdafen yn Chwefror 2015. Ar ôl cyrraedd yno dechreuodd broses o asesiadau pan gafodd ffisiotherapi, therapi galwedigaethol a therapi lleferydd. Trwy gael cymysgedd o therapîau a’i fonitro gan weithwyr cefnogol mae Gareth bellach yn gallu ymdopi yn well gyda’i broblemau, ac yn cael cefnogaeth i fynd adref am gyfnod bob wythnos sydd wedyn yn ei alluogi i ail gysylltu efo’i fywyd cyn yr anaf i’w ymennydd ac mae bellach wedi dechrau ail gydio yn ei ddiddordebau o’r cyfnod cyn yr anaf.

Darllenwch hanes Gareth yn llawn yma, ynghŷd â hanes achosion eraill.

Opsiynau therapi

Gall rhaglen unigol pob defnyddiwr gwasanaeth gynnwys sesiynau therapi penodol er enghraifft therapi cerdd.

Mae therapi cerdd yn ymdrechu i hyrwyddo teimlo’n well ac yn cefnogi pobl wrth iddyn nhw archwilio eu potensial a chysylltu efo’r byd o’u cwmpas. I’r rhai sydd yn dioddef o anaf i’r ymennydd, gall therapi cerdd esmwytho eu hadferiad, cynnig ffordd iddyn nhw fynegi ei hunain a hefyd help efo cymhelliant, cyfathrebu a phryder.

Darllenwch yma am effaith therapi cerdd ar Mathew sydd yn defnyddio’r gwasanaeth.

Manylion Cyswllt

Ffôn: 01554 740720

Ebost: TyAberdafen@thedtgroup.org

Tŷ Aberdafen, Y Rhodfa, Llanelli, SA15 2DP
01554 740720

Newyddion

Science Museum: Roads to Recovery participation project

BIRT and the Science Museum collaborated on the Roads to Recovery participation project which is on display at the new Science Museum’s medicine galleries.
Newyddion

Dover Court receives a ‘Good’ rating from the CQC

A recent inspection by CQC found that Dover Court, a small residential care home for people with traumatic or acquired brain injury, has judged that it continues to be ‘Good’ in all categories.
Newyddion

Myland House has a ‘Good’ CQC report

A recent inspection by the CQC found that Myland House, a small residential care home for people with traumatic or acquired brain injury, has judged that it continues to be ‘Good’ in all categories.
Newyddion

The Paddock receives a ‘Good’ assessment from CQC

The Paddock has been judged to be ‘Good’ by the Care Quality Commission (CQC) in all categories assessed.
Newyddion